แบงก์กรุงเทพ ใจป้ำ จ่ายเงินพิเศษ คนละ 1 เดือน+20,000 บาท

ธนาคารกรุงเทพ 1

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลปี 2565 จำนวน 1 เท่าของเงินเดือน

ข่าวการเงิน  โดยจ่ายให้พนักงานวันที่ 30 ม.ค.นี้ และเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพอีกคนละ 2 หมื่นบาท เริ่มจ่าย 1 มี.ค. 2566วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ประกาศเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษปี พ.ศ. 2565 ธนาคารได้พิจารณาผลประกอบการของธนาคารในปี 2565 และเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษสำหรับปี พ.ศ.2565 ในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน (คำนวณจากฐานเงินเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่ายเงิน รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุจากธนาคารเมื่ออายุครบ 60 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวให้ใน วันที่ 30 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวให้แก่ (ก) พนักงานที่กระทำความผิดทางวินัยที่เข้าข่ายทุจริต หรือ ความผิดทางวินัยอื่นที่มีโทษสถานหนักถึงขั้นปลดออก(ข) พนักงานที่ปฏิบัติงานในปี 2565 ไม่ครบ 6 เดือน (ค) พนักงานที่อยู่ระหว่างการลาโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ เว้นแต่นักเรียนทุนของธนาคาร (ง) พนักงานที่ได้เกษียณอายุจากธนาคารก่อนอายุครบ 60 ปี ก่อนวันจ่ายเงินหรือ (จ) พนักงานที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายดำตอบแทนไว้เป็นพิเศษในกรณีที่พนักงานอยู่ระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัยที่เข้าข่ายทุจริต หรือ ความผิดทางวินัยอื่น ที่มีโทษสถานหนักถึงขั้นปลดออก ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาความผิดจะแล้วเสร็จ หากผลการสอบสวนปรากฎว่า พนักงานมิได้กระทำความผิด ธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวให้

ธนาคารกรุงเทพ 1

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังประกาศการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวการเงิน  โดยตามที่ใด้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน ประกอบกับ ผลกระทบจากสงครามรัสเชีย-ยูเครนส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นนั้นธนาคารมีความห่วงใยพนักงานทุกคน และขอขอบคุณพนักงานและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางการและของธนาคารเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบันของพนักงานธนาคารจึงได้อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกาล ในอัตราคนละ 20,000 บาท ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่ายเงิน โดยธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษ ให้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ (ก) พนักงานที่กระทำความผิดทางวินัยที่เข้าข่ายทุจริต หรือ ความผิดทางวินัยอื่นที่มีโทษสถานหนักถึงขั้นปลดออก (1) พนักงานที่อยู่ระหว่างการลาโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ เว้นแต่นักเรียนทุนของธนาคาร (ค พนักงานที่ได้เกษียณอายุจากธนาคารก่อนอายุครบ 60 ปี ก่อนวันจ่ายเงินในกรณีที่พนักงานอยู่ระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัยที่เข้าข่ายทุจริต หรือ ความผิดทางวินัยอื่น ที่มีโทษสถานหนักถึงขั้นปลดออก ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาความผิดจะแล้วเสร็จ หากผลการสอบสวนปรากฎว่า พนักงานมิได้กระทำความผิด ธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีพิเศษให้